Reverzní inženýring

Úvod

Reverzní inženýrství provádíme s využitím 3D skenování přenosným laserovým skenerem Creaform HandySCAN 700 a následným zpracováním vytvořených dat (mračno bodů) v CAD programech. Náš přístroj je pravidelně kalibrován před každým skenováním. Kalibrační protokol lze dodat ke každé objednávce.

Každá součást je při skenování umístěna na pevnou podložku osazenou reflexními terčíky, sloužícími pro orientaci skeneru v prostoru. Při větších součástech se terčíky lepí i na součást samotnou.

Pokud je to třeba, povrch součásti ještě před skenováním upravujeme nanesením speciální smývatelné vrstvy. Některé povrchy totiž paprsky skeneru příliš odrážejí a zaslepují tak snímací kameru (lesklé odrazivé povrchy), některé povrchy naopak paprsky příliš pohlcují (typicky matné černé povrchy).

Krok 1

Skenování probíhá v prostředí programu VXelements. Před skenováním ještě nastavujeme potřebnou dobu uzávěrky skeneru, rozlišení tvořeného obrazu a další parametry, nutné pro perfektní výsledek.

Krok 2, 3

Součást je většinou oskenována v několika polohách, aby bylo dosaženo vytvoření výsledného obrazu v pokud možno co nejvíce místech. I přesto jsou ale např. v případě modelové součásti místa, kam skener "nevidí" (vnitřky potrubí, skrytá vnitřní místa mezi potrubím...). Pro skenování jiných součástí naopak stačí jen sken v jedné poloze.

Krok 4, 5, 6, 7

Jednotlivé skeny jsou na sebe po dokončení skenování všech pohledů zarovnány a sloučeny do jednoho výsledného mračna bodů, které tvoří výsledný obraz tělesa.

Krok 8

Do výsledného obrazu jsou pak ještě vloženy základní geometrické a referenční prvky, sloužící pro další zpracování v CAD softwaru. Tělesu je také přiřazen souřadný systém. Výsledný obraz s geometrickými entitami je vyexportován a převeden do prostředí 3D modeláře.

Krok 9, 10

Ke tvorbě CAD modelu využíváme software Geomagic Design X, příp. Solidworks. Obraz skenu je pro lepší tvorbu modelu rozdělen do několika regionů podle vzájemné podobnosti geometrických parametrů oblastí.

Krok 11, 12, 13, 14

Po této přípravě obrazu provádíme samotné reverzní modelování součásti. Z obalových ploch skenu jsou extrahovány vodící křivky a referenční geometrie, sloužící pro tvorbu modelu. V modelovém případě příruby bylo potrubí vytvořeno pomocí tažení. Vodicí křivka byla získána z obalové plochy porubí. Na této křivce pak bylo vyneseno několik kolmých rovin, z nichž každá v průsečíku s obvodem skenu tvoří požadovaný průřez součásti. Tímto šablonováním bylo pak provedeno tažení trubky. Analogicky byly vytvořeny všechny součásti potrubního uzlu.

Krok 15

Při tvorbě profilů je velmi důležité ohlídat jejich vzájemnou polohu, přesnost jejich napojení a pozici konců profilů. Je nutné důsledně dbát na napasování jednotlivých profilů na sebe, vyvarovat se vzniku štěrbin či vynoření dílů, hran atp. Dále je dobré výsledný profil trochu „přetáhnout“ za jeho skutečné hranice. Tyto přesahy slouží k pozdějšímu ořezání těl.

Krok 17

Jednotlivá těla trubek pak byla pomocí booleanovských operací navzájem ořezána a spojena v jeden celek. Z takto vytvořených těl potrubí lze poté při dodržení pečlivosti vytvořit skořepiny o dané tloušťce stěny, čímž vznikne výsledný tvar potrubí.

Krok 18

Podstava příruby byla vytvořena pomocí referenční geometrie. Opět byl vyextrahován tvar podstavy a tato pak byla vytvořena vysunutím. Analogicky byla vysunuta výztužná žebra mezi potrubím a podstavou. Zde je opět potřeba dbát na kvalitní napojení základny a potrubí, stejně tak i žeber.

Krok 19

Posledním krokem je vytvoření rádií podle vzoru a doladění drobností, jako je sražení hran atp.

Krok 20, 21

Výsledkem reverzního inženýringu modelové součásti je její plnohodnotný CAD model, se stromem tvorby a editovatelnou historií. Model lze rovněž vyexportovat do běžných přenosových formátů (STEP, Parasolid, Catia part...) a použít v kterémkoliv jiném CAD programu.

Krok 22, 23

Vytvořený model je poté ještě zkontrolován porovnáním se skenovaným obrazem, pomocí tzv. Accuracy analyzeru a softwaru Geomagic Control X. Jsme tak schopni porovnat míru shody vytvořeného modelu se skenem původní součásti a jeho rozměrové odchylky. Totéž lze provést i mezi originálním CAD modelem dílu a skenem, či reverzně vytvořeným modelem. V případě potřeby či neuspokojivé přesnosti lze součást kdykoliv dále upravovat nebo měnit.

Zaujala vás tato služba?
Nechte nám kontakt, my se ozveme.

kontakt